לקוחות ממליצים

קרן ממליצה - הגעתי למיכאל דרך חברה שהפנתה אותי לאחר כמה בירורים לגבי השקעות נדלן בחו"ל, פשוט התאהבתי באישיות של מיכאל על היחס הנכונות לעזור והאמינות שהיא נורא חשובה כאשר משקיעים כסף מעבר לים! מיכאל ליווה אותי בכל התהליך מהתחלה ועד הסוף והיה זמין לכל שאלה בכל זמן שפניתי הגיע עד אלי והציג בפני בשקיפות מלאה תדברים! לכן ממליצה בחום ובאהבה לכל מי שמעוניין בהשקעות בחול ליצור קשר אך ורק עם מיכאל תאמינו לי לא תתחרטו! מיכאל תודה על הכל ואין ספק שבחרתי נכון.

Keren recommends - I came to Michael through a friend of mine who referred me after some inquiries about real estate investing abroad, I just fell in love with Michael's personality for the willingness to help and the reliability that is terribly important when investing money overseas! Michael accompanied me through the whole process from start to finish and was available for any question at any time I approached and came up to me and presented to me in full transparency talk! Therefore, I warmly and lovingly recommend to anyone who is interested in investing abroad to contact only Michael, believe me, you will not regret it! Michael, thank you for everything and there is no doubt that I made the right choice


Керен рекомендует - Я пришла к Михаилу через моего друга, который направил меня после некоторых вопросов об инвестировании в недвижимость за рубежом. Я просто влюбилась в личность Михаила за его готовность помочь и надежность, что чрезвычайно важно при инвестировании за границей! Михаил сопровождал меня на протяжении всего процесса от начала до конца и был готов ответить на любой вопрос в любое время, представил мне полную прозрачность! Поэтому я горячо и с любовью рекомендую всем, кто заинтересован в инвестировании за границей обращаться только к Михаилу, поверьте, вы не пожалеете! Михаил, спасибо вам за все
חגית ממליצה - היי מיכאל, רציתי לומר תודה רבה על העזרה ברכישת הדירה בבטומי, על החיבור הנהדר עם דריה שעשתה עבודה מקצועית ויסודית וגם על הצד החברי שהבאת איתך, הרגשתי שיש לי תמיכה מכל הכיוונים. אז תודה רבה ומחכה כבר לעסקה הבאה

Hagit recommends - Hi Michael, I wanted to say thank you very much for the help in purchasing the apartment in Batumi, for the great connection with Daria who did a professional and thorough job and also for the friendly side you brought with you, I felt that I had support from all directions. So thank you very much and I'm already waiting for the next deal

Хагит рекомендует - Привет, Майкл, я хотела сказать большое спасибо за помощь в покупке квартиры в Батуми, за прекрасную связь с Дарьей, которая проделала профессиональную и тщательную работу, а также за дружескую сторону, которую ты принес с собой, я почувствовал что у меня была поддержка со всех сторон. Так что большое спасибо, и я уже жду следующей сделки
מאיר ממליץ - אני ממליץ מיכאל הוא אדם אמין מקצועי מאד הגון וזמין תמיד ומלווה את הלקוח עד סיום העסקה בקיצור בן אדם נדיר

Meir recommends - I recommend Michael is a reliable, professional, very decent person who is always available and accompanies the client until the end of the transaction, in short, a rare person

Меир рекомендует - рекомендую Михаил надежный, профессиональный, очень порядочный человек, который всегда на связи и сопровождает клиента до конца сделки, короче редкий человек
ריקי ממליצה - לכל החברים היקרים מכירה את מיכאל זלצר מלווה משקיעים בנדל"ן אדם מקצועי בעל ידע רב ישר הגון ונעים הליכות וכל שאלה ששאלתי אותו תמיד ענה לי בנעימות ובמקצועיות וביושר רב מומלץ לא לפספס אותו

Riki recommends - Michael Zeltzer accompanies investors in real estate, he is a professional person with a lot of knowledge, honest, decent and pleasant mannered and every question I asked him he always answered me pleasantly and professionally and with great honesty recommended not to miss him

Рики рекомендует - Михаэль Зельцер сопровождает инвесторов в недвижимости, он профессиональный человек с большими знаниями, честный, порядочный и приятный в манерах, и на каждый вопрос, который я ему задавал, он всегда отвечал мне приятно и профессионально и с большой честностью. рекомендую не пропустить его
טניה ממליצה - תודה למיכאל על ההבנה והיחס ללקוחות! הוא אדם סבלני ומוכשר. הוא עזר לי בהכל והסביר לי הכל. עם מצפון נקי אני יכול להמליץ על זה לכולם

Таня рекомендует - Спасибо Михаилу за понимание и отношение к клиентам! Он терпеливый и грамотный человек. Помог во всем ,объяснил. С чистой совестью  могу рекомендовать его всем

Tanya recommends - Thanks to Michael for your understanding and attitude towards clients! He is a patient and competent person. He helped me with everything and explained everything. With a clear conscience I can recommend it to everyone
טופיק ממליץ - ברצוני להביע את תודתי העמוקה למיכאל על עזרתו ברכישה והכנת כל המסמכים הדרושים לרכישת דירות בבאטומי תודה על המקצועיות, הארגון, היעילות והגישה המוכשרת לעסק. אמליץ עליך בביטחון לחברים, מכרים ואהובים תודה על הכל. טופיק אשקלון, ישראל

Tofik recommends - I would like to express my deep gratitude to Mikhail for his help in purchasing and preparing all the necessary documents for the purchase of apartments in Batumi. Thank you for your professionalism, organization, efficiency and competent approach to business. I will confidently recommend you to friends, acquaintances and loved ones. Thank you for everything. Tofik Ashkelon, Israel

Тофик рекомендует - Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за помощь в покупке   и подготовке всех необходимых документов для покупки аппартоментов в г.Батуми.спасибо за професиолизм, организованность, оперативность и грамотный подход к делу. с уверенностью буду рекомендовать друзьям, знакомым и близким Спасибо за все. Тофик Ашкелон, Израиль
סמי ממליץ - מיכאל אני רוצה להודות לך על הלווי שקניתי את הדירה שלי בגיאורגיה מהערת אזהרה עד לרישום המלא בטאבו. מודבר באדם מקצועי אמין שאכפת לו מהלקוחות שלו. ממליץ בחום

Sami recommends - Sami recommends - Michael, I want to thank you for helping me buy my apartment in Georgia from the very first stage till the full registration. Michael is a reliable professional person who cares about his customers. I highly recommend him

Сами рекомендует - Сами рекомендует - Михаил, хочу поблагодарить Вас за помощь в покупке моей квартиры в Грузии с самого первого этапа до полной регистрации. Михаил — надежный профессиональный человек, который заботится о своих клиентах. Я очень рекомендую его
צחאל ממליץ - מיכאל אדם ישר והגון שמומלץ בחום, מה שהוא עשה לי זה דבר שאין לו אח ורע הציל אותי מעקיצת ענק לאחר התייעצות קלה הביא לי את כל המידע להבין שנפלתי לעוקץ ועזר לי להציל את כספי פשוט מלך. בהחלט זה האיש לכל התייעצות בעניין השקעות חו"ל ובפרט לבטומי. לא מובן מאליו בכלל  ועדיין לא נפגשתי עם אדם כמוך חד וחלק נטו פעלת במטרה לעזור לי

Zachel recommends - Michael is an honest and decent person whom I highly recommend, what he did for me is something that has no equality, he saved me from a huge mistake after a simple consultation, he gave me all the information to understand that I had fallen for a mistake and helped me save my money. He is definitely the man to trust for all consultations regarding investments abroad and in particular in Batumi. It is obvious that I havent met such a person like you. You acted with the aim of helping me
​​​​​​​
Захель рекомендует - Михаил честный и порядочный человек, которого очень рекомендую, то, что он сделал для меня, не имеет себе равных, он спас меня от огромной ошибки сьодной консультации, он предоставил мне всю информацию, чтобы понять, что я чуть непопалась на большую ошибку и помог мне сэкономить деньги. Он определенно тот человек, который дает всю консультацию по поводу инвестиций за рубежом и, в частности, в Батуми. Это совсем очевидно я еще не встречала такого человека, как вы. Вы действовали с целью помочь мне
אנטולי ממליץ - מיכאל הוא אדם מאוד טוב, מקצועי וישר, העסקה עברה מהר מאוד, הוא הסביר כל פרט ופרט במהלך העסקה. מיכאל הציג בפניי מספר אפשרויות ועזר לי לבחור את האפשרות הטובה ביותר לפי בקשתי. עם מיכאל הרגשנו שאנחנו בידיים טובות, כל בעיה נפתרה באופן מיידי. אנו ממליצים בחום לרכוש נדל"ן דרך מיכאל. שוב תודה על עזרתך בפתרון כל הבעיות
Anatoli recommends - Michael is a very good, professional and honest person, the transaction went very quickly, he explained every little detail during the transaction. Michael presented me with several options and helped me to choose the best option according to my request. Michael and I felt like we were in a good family, any issue was resolved instantly. We highly recommend buying real estate through Michael. Thank you again for your help in solving all the problems

Анатолий рекомендует - Михаил очень хороший, профессиональный и честный человек, сделка прошла очень быстро, он объяснил каждую мелочь во время сделки. Михаил представил мне несколько вариантов и помог выбрать лучший вариант по моему запросу.Мы почувствовали себя с  Михаилом как  в хорошей семье, любой вопрос решался мгновенно.Очень советуем покупать недвижимость через Михаила. Ещё раз благодарны за помощь в решении всех проблем
יניב ממליץ - קניתי דירת נופש בבטומי דרך חברת שיווק בישראל. מהר מאוד הבנתי שהדבר היחיד שעניין את החברה זה למכור לי דירה וזהו. לא ענו לי לטלפונים, לא נתנו לי מענה לשאלות שלי אחרי שכן הצלחתי להשיג חברה בארץ, פניתי לקבלן לבד אך התקשרות עם הקבלן הייתה קשה כי אני לא מדבר טוב באנגלית אני לא הבנתי אותם והם לא הבינו אותי, הרגשתי חסר אונים. ראיתי פרסום בפייסבוק של מיכאל ויצרתי איתו קשר כבר בשיחה הראשונה הבנתי שמדובר באדם שמבין עניין הסביר לי הכל והסתבר שרימו אותי בחברה הישראלית כי מכרו לי "חתול בשק" המיקום של הפרויקט לא היה אותו מיקום שאמרו לי בפגישת המכירה, הנוף לא היה כפי שהביטחו לי בסופו של דבר רציתי רק דבר אחד וזה לבטל את העסקה כמובן שבעזרת מיכאל התהליך היה ברור הוא היה בקשר עם הקבלן וטיפל בהכל. תודה רבה על השירות והאמינות. בהחלט עשיתי בחירה נכונה שפניתי אליך. ברגע שאסיים את הפרשה, בעסקה הבאה שלי אני אפנה רק אליך

Yaniv recommends - I bought a holiday apartment in Batumi through a marketing company in Israel. I quickly realized that the only thing the company was interested in was selling me an apartment and that was it. They didn't answer my phones call, they didn't answer my questions after I did manage to get a company in Israel, I contacted the contractor alone but communicating with the contractor was difficult because I don't speak English well, I didn't understand them and they didn't understand me, I felt helpless. I saw an advertisement of Michael's Facebook and contacted him already in the first conversation I realized that he was a person who understood the matter, he explained everything to me and it turned out that I was deceived by the Israeli company because they sold me a "cat in a bag" The location of the project was not the same location that I was told at the sales meeting, the view was not as they assured me at the end. Of course, I only wanted one thing and that was to cancel the deal, of course with Michael's help the process was clear, he was in contact with the contractor and took care of everything. Thank you very much for the service and reliability. I definitely made the right choice to contact you. As soon as I finish the affair, in my next deal I will only turn to you.

Янив рекомендует - купил квартиру для отдыха в Батуми через маркетинговую компанию в Израиле. мендует - я купил квартиру в Батуми через маркетинговую компанию в Израиле. Я быстро понял, что единственное, в чем заинтересована компания, — это продать мне квартиру, и все. На мои телефоны звонки не отвечали, на мои вопросы не отвечали после того, как мне удалось связатьса с компанией в Израеле, потом я  связался с подрядчиком в одиночку, но общаться с подрядчиком было сложно, потому что я плохо говорю по-английски, я не понимал их, а они не понимали меня, я чувствовал себя беспомощным. Я увидел рекламу в фейсбуке Михаила и связавшись с ним, уже в первом же разговоре я поняла, что это человек разбирающийся в деле, он мне все объяснил и оказалось,  меня обманула израильская компания, потому что они мне продали «кота в мешке» Местоположение проекта было не тем местом, которое мне сказали на собрании по продажам, вид был не таким, как меня заверили в конце. Конечно, я хотел только одного — отменить сделку Конечно, с помощью Михаила процесс был четким, он был на связи с подрядчиком и обо всем позаботился. Спасибо большое за сервис и надежность. Я определенно сделал правильный выбор, обратившись к вам. Как только закончу дело, со следующей сделке обращусь только к тебе
עודד ממליץ - לאחרונה רכשתי דירת נופש בבאטומי ישירות דרך קבלן. התנהלתי איתם בשפה האנגלית דרך טלפון ומיילים. חשבתי כי זה יהווה תחליף ראוי לסוכן מקומי. מייד לאחר ביצוע הרכישה, מצאתי עצמי מתנהל בין סוכן אחד לשני בחברת הקבלן, חלקם דוברי אנגלית חלקם כמעט לא, הבטחות שונות ניתנו על ידי כל אחד מהם, וברוב המקרים היה קשה להשיג אותם. מצאתי עצמי ללא תשובות ובתקופת קורונה עם קשיים להגיע לשם בגאורגיה. פניתי למיכאל, אשר מייד הסביר לי מה היה חסר בתהליך הרכישה. ניכר מייד שהוא מבין בפרטי פרטים את החוקים והנהלים המקומיים וגם מאוד שרותי. בנוסף לכך שמיכאל בעצמו מבקר שם רבות ומכיר את האזור, הוא גם יצר קשר עבורי עם חברת הקבלן ושוחח איתם בשפתם ומייד חזר אליי עם תשובות. מיכאל הוא סוכן אמין ובהחלט ישראלים, שלא מכירים את האזור בחו"ל שם הם מתכננים לרכוש דירה, יכולים להסתמל עליו. אני מתכוון להשתמש בשרותיו גם בעתיד

Oded recommends - I recently purchased a holiday apartment in Batumi directly through a contractor. I dealt with them in the English language through phone and emails. I thought it would be a worthy replacement for a local agent. Immediately after making the purchase, I found myself dealing with one agent and another at the contractor's company, some of them speaking English and some hardly speaking, different promises were given by each of them, and in most cases it was difficult to get them. I found myself without answers and during the Corona period with difficulties to get there in Georgia. I turned to Michael, who immediately explained to me what was missing in the purchase process. It is apparent that he understands the local laws and procedures in detail and is also very helpful. In addition to the fact that Michael himself visits there a lot and knows the area, he also contacted the contractor's company for me and talked to them in their language and immediately got back to me with answers. Michael is a reliable agent and definitely Israelis, who do not know the area abroad where they plan to buy an apartment, can rely on him. I intend to use his services in the future as well.

Одед рекомендует - недавно я приобрел квартиру для отдыха в Батуми напрямую через девелоперскую компанию. Я общался с ними на английском языке по телефону и электронной почте. Я подумал, что это будет достойная замена местному агенту. Сразу после совершения покупки я столкнулся с одним агентом и другой компании-девелопером, некоторые из них говорили по-английски, некоторые почти не говорили, каждый из них давал разные обещания, и в большинстве случаев их было трудно получить. Я оказался без ответов, а в период Короны мне было трудно добраться до Грузии. Я обратился к Михаилу, который сразу объяснил мне, чего не хватает в процессе покупки. Сразу видно, что он подробно разбирается в местных законах и процедурах, а также очень помогает. Помимо того, что сам Майкл часто там бывает и знает местность, он также связался для меня с компанией-девелопером, поговорил с ними на их языке и сразу же ответил мне. Майкл — надежный агент, и израильтянен. Клиенты которые не знающие заграничного района, где планируют купить квартиру, определенно могут на него положитьсяь. Планирую и в дальнейшем пользоваться его услугами
נתי ממליץ - רוצה להמליץ אדם מדהים מקצועי ואמין אין על מיכאל לגמרי אמליץ עליך לכל אדם שיצטרך עזרה בגיאורגיה מומלץ אחלה גבר לא פגשתי אדם נעים וזמין בכל שעה כמוך. לגמרי זכיתי בחבר !!!

Nati recommends - I would like to recommend an amazing, professional and reliable person. There is nothing wrong with Michael. I will recommend you to anyone who needs help in Georgia. You are recommended. A great man. I have never met a person as pleasant and available at all hours as you. I totally won a friend

Нати рекомендует - Хочу порекомендовать замечательного, профессионального и надежного человека. Михаил порядочный человек. Буду рекомендовать вас всем, кому нужна помощь в Грузии. Вы надежнный человек. Я никогда не встречал человека столь приятного и доступного в любое время суток, как вы. Я полностью приобрел друга в нем
ימית ממליצה - ברצוני להמליץ על מיכאל זלצר, ליווה אותי בתהליך מכירת שתי יחידות דיור בבטומי מקצה לקצה משלב מציאת הקונה ועד למכירה הסופית. מיכאל אדם מקצועי ואמין בצורה יוצאת דופן, התקשרתי אליו בכל שעה, בדק לעומק ופתר את כל הסיבוכים שהיו לי בדרך. ממליצה לכם להנות משירותיו, בנאדם מדהים, ישר ומיהמן. ימית חזן

Yamit recommends - I would like to recommend Michael Zeltser, he accompanied me through the process of selling two housing units in Batumi from end to end from the phase of finding the buyer to the final sale. Michael is an exceptionally professional and reliable person, I called him every hour, he checked in depth and solved all the complications I had along the way. I recommend you to enjoy his services, an amazing, honest and trustworthy man. Yamit Hazan

Ямит рекомендует - ​​​​​​​Хочу порекомендовать Михаила Зельцера, он сопровождал меня на протяжении всего процесса продажи двух домов в Батуми от начала до конца от этапа поиска покупателя до окончательной продажи. Михаил — исключительно профессиональный и надежный человек, я звонила ему каждый час, он тщательно проверял и решал все сложности, которые у меня возникали на этом пути. Рекомендую вам воспользоваться его услугами, замечательного, честного и заслуживающего доверия человека. Ямит Хазан
אודליה ממליצה - היי שמי אודליה מראשון לציון, ממליצה בחום על מיכאל. כאשר התחלתי איתו את תהליך הרכישה, חשוב לציין שהוא ליווה אותי לכל אורך הדרך בכל שאלה, בכל דבר הזמינות שלו אליי היא מבחינתי ערך עליון בשרותיות!! והעיקר באנושיות. חשוב לי להדגיש שעד לפני שפגשתי את מיכאל הייתי במספר פגישות עם חברות ישראליות שמשווקות נדל"ן בבטומי ומודה בצורה חד משמעית שמבחינת מקצועיות זה הוכיח לי מדוע היה כדאי לי לבחור במיכאל מבחינת אמינות, יושרה, סבלנות אין סופית ובמילה אחת מתן שירות פנומינאלי. והיום אחרי הכל אין לי ספק שאמליץ לכל אחד לעבוד איתו כי על איכות לא מתפשרים.
​​​​​​​
Odeliya recommends - Hi, my name is Odelia from Rishon Lezion, I highly recommend Michael. When I started the purchase process with him, it is important to note that he accompanied me all the way with every question, in everything his availability to me is for me the highest value in service!! And the main thing is humanity. It is important for me to emphasize that until before I met Michael I had been in several meetings with Israeli companies that market real estate in Batumi and I admit unequivocally that in terms of professionalism this proved to me why I should have chosen Michael in terms of reliability, integrity, endless patience and in one word, providing phenomenal service. And today after All in all I have no doubt that I would recommend anyone to work with him because they do not
compromise on quality


Оделия рекомендует - Привет, меня зовут Оделия из Ришон Лециона, очень рекомендую Михаила. Когда я начинала у него процесс покупки, важно отметить, что он сопровождал меня на протяжении всего пути по каждому вопросу, во всем его доступность для меня является высшей ценностью в сервисе!! И главное – человечность. Мне важно подчеркнуть, что до встречи с Михаилом я несколько раз встречалась с израильскими компаниями, занимающимися продажей недвижимости в Батуми, и я однозначно выбрала Михаила за его профессионализм надежность, честность, бесконечное терпение и одним словом феноменальный сервис. И сегодня, я без сомнений всем рекомендую работать с ним, потому что он не идет на компромисс в отношении качества
צביקה ממליץ - רוצה לשתף אותכם בתהליך שלי עם מיכאל, אני בן אדם שחושש מכל דבר ובמיוחד במשהו שרחוק ושצריך לסמוך על מישהו ממתי שהכרתי את מיכאל  כל פעם הבנתי שמיכאל זה הבן אדם שאפשר לסמוך עליו ממליץ בחום ואל תחששו אתם בידיים טובות אין על מיכאל

Zvika recommends - I want to share with you my process with Michael, I am a person who is afraid of everything and especially of something that is far away and who needs to trust someone since I have known Michael every time I realized that Michael is the person you can trust, I highly recommend him and don't be afraid, you are in good hands


Цвика рекомендует - я хочу поделиться с вами своим опытом сотрудничества с Михаилом, я как человек, который боится всего и особенно того, что далеко от моих знаний, в процессе нашего сотрудничества я проникся доверием к Михаилу - это человек, которому можно доверять, я очень рекомендую его и не бойтесь выбирать недвижимость с ним так как вы в надежных руках
סוזי ממליצה - מיכאל, תודה רבה על הפגישה שהיתה לנו בבטומי. שמחנו להכיר אותך ולקבל יעוץ על כל מה שמתרחש בבטומי מבחינת נדל"ן. תרמת לנו רבות על מנת להגיע למסקנות נכונות לגבי השקעות בבטומי. תודה רבה על השרות המעולה שקיבלנו ממך, נתראה בהמשך הדרך. ישר כוח

Susie recommends - Michael, thank you very much for the meeting we had in Batumi. We were happy to meet you and receive advice on everything that is happening in Batumi in terms of real estate. You contributed a lot to us in order to reach the right conclusions regarding investments in Batumi. Thank you very much for the excellent service we received from you, see you later. Good luck


Сьюзи рекомендует - Михаил, большое спасибо за встречу в Батуми. Мы были рады познакомиться с вами и получить консультацию по всему, что происходит в Батуми в сфере недвижимости. Вы очень помогли нам сделать правильные выводы относительно инвестиций в Батуми. Большое спасибо за отличный сервис, который мы получили от вас, ждем нашей следующей сделки. Удачи
זוהר ממליצה - ממליצה מאוד על מיכאל. מהרגע הראשון שיצרנו קשר טלפוני הרגשתי שיש על מי לסמוך, ושעומד מולי איש אמין וישר. ואכן כשנפגשנו לא טעיתי בתחושות שלי, מיכאל הסביר לנו בסבלנות רבה על הפרוייקט וגם לאחר הפגישה ענה בתוך זמן קצר על השאלות בווצאפ. מיכאל בעל אישיות מקסימה , אדיב ומקצועי.​​​​​​​

Zohar recommends - Highly recommend Michael. From the first moment we made contact by phone, I felt that there was someone to trust, and that I was standing in front of a reliable and honest person. Indeed, when we met, I was not mistaken in my feelings, Michael very patiently explained to us about the project and even after the meeting he answered the questions on WhatsApp in a short time. Michael has a charming, kind and professional personality​​​​​​


Зоар рекомендует – Очень рекомендую Михаила. С первого момента нашего контакта по телефону я почувствовала, что есть кому доверять и что передо мной надежный и честный человек. Действительно, когда мы встретились, я не ошиблась в своих чувствах, Михаил очень терпеливо объяснил нам о проекте и даже после встречи в короткие сроки ответил на вопросы. Михаил очаровательный, добрый и профессиональный агент по недвижимости
עדי ממליץ - מיכאל אדם מאוד מקצועי ואמין , השירות היה מדהים והכל קרה מהר ובשקיפות מלאה , מיכאל עזר לי למצוא את העסקה הכי מתאימה בשבילי תוך כדי הסברים מפורטים והצגה של אפשרויות מגוונות

Adi recommends - Michael is a very good, professional and honest person, the deal was very fast , Michael explained every little detail during the deal, Michael presented me with a couple of options and help me to choose the best for my needs


Ади рекомендует - Михаил очень хороший, профессиональный и честный человек, сделка прошла очень быстро, он объяснил каждую мелочь во время сделки. Михаил представил мне пару вариантов и помог выбрать лучший вариант по моему запросу
גבי ואליס ממליצים - מיכאל היקר,  בסיומו של תהליך לרכישת נכס אנו מבקשים להגיד לך תודה מקרב לב. ראשית, על האדם שאתה, קשוב, מקצוען, סבלני, מלא אנרגיה טובה וזמין רגשית ומעשית בכל עת. הפכת עבורנו את התהליך שיכול להיות טראומטי לחוויתי, נוח ואפשרי. הדרכת בכל שלב וליווית אישית עד סיום התהליך. הגמישות שבך, ההגעה לביתנו והפתרונות החכמים סייעו לנו להגיע לתוצאה המיוחלת. ההגינות, היושרה ודרך הארץ שלך ראויים לציון. ממפגש למפגש חשנו שהפכת לחבר משפחה שופע טוב ומלא רעיונות. אין ספק שכל מי שיקבל שירות ממך ייהנה מכל הסגולות שציינו. תודה מיכאל, ואיחולינו להמשך פעילות פוריה ומוצלחת!! בהרבה הערכה, אליס וגבי קונפינו

Gabi & Alis recommends - Dear Michael, At the end of the process to purchase a property, we would like to thank you from the bottom of our hearts. First, about the person you are, attentive, professional, patient, full of good energy and available emotionally and practically at all times. You made the process that could be traumatic for us experiential, comfortable and possible. Guidance at every step and personal accompaniment until the end of the process. The flexibility in you, the arrival at our house and the smart solutions helped us reach the desired result. Your fairness, integrity and common sense are noteworthy. From meeting to meeting we felt that you have become a good and full of ideas family friend. There is no doubt that anyone who receives service from you will benefit from all the virtues we have mentioned. Thank you Michael, and our best wishes for continued fruitful and successful activity!! With much appreciation, Alice and Gabi Confino


Габи и Алиса рекомендует - Дорогой Михаил! В конце процесса покупки недвижимости мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас. Во-первых, о том, какой вы человек: внимательный, профессиональный, терпеливый, полный хорошей энергии и всегда доступный эмоционально и практически. Вы сделали процесс, который мог быть для нас травматичным, экспериментальным, комфортным и возможным. Сопровождение на каждом этапе и личное сопровождение до конца процесса. Ваша гибкость, прибытие в наш дом и умные решения помогли нам достичь желаемого результата. Ваша справедливость, порядочность и здравый смысл заслуживают внимания. От встречи к встрече мы чувствовали, что ты стал хорошим и настоящим другом семьи. Нет сомнений в том, что любой, кто получит от вас услуги, получит пользу от всех упомянутых нами добродетелей. Спасибо Михаил, и желаем дальнейших плодотворных и успешных сделок!! С большой признательностью, Алиса и Габи Конфино
קרן ממליצה - הגעתי למיכאל דרך חברה שהפנתה אותי לאחר כמה בירורים לגבי השקעות נדלן בחו"ל, פשוט התאהבתי באישיות של מיכאל על היחס הנכונות לעזור והאמינות שהיא נורא חשובה כאשר משקיעים כסף מעבר לים! מיכאל ליווה אותי בכל התהליך מהתחלה ועד הסוף והיה זמין לכל שאלה בכל זמן שפניתי הגיע עד אלי והציג בפני בשקיפות מלאה תדברים! לכן ממליצה בחום ובאהבה לכל מי שמעוניין בהשקעות בחול ליצור קשר אך ורק עם מיכאל תאמינו לי לא תתחרטו! מיכאל תודה על הכל ואין ספק שבחרתי נכון.

Keren recommends - I came to Michael through a friend of mine who referred me after some inquiries about real estate investing abroad, I just fell in love with Michael's personality for the willingness to help and the reliability that is terribly important when investing money overseas! Michael accompanied me through the whole process from start to finish and was available for any question at any time I approached and came up to me and presented to me in full transparency talk! Therefore, I warmly and lovingly recommend to anyone who is interested in investing abroad to contact only Michael, believe me, you will not regret it! Michael, thank you for everything and there is no doubt that I made the right choice


Керен рекомендует - Я пришла к Михаилу через моего друга, который направил меня после некоторых вопросов об инвестировании в недвижимость за рубежом. Я просто влюбилась в личность Михаила за его готовность помочь и надежность, что чрезвычайно важно при инвестировании за границей! Михаил сопровождал меня на протяжении всего процесса от начала до конца и был готов ответить на любой вопрос в любое время, представил мне полную прозрачность! Поэтому я горячо и с любовью рекомендую всем, кто заинтересован в инвестировании за границей обращаться только к Михаилу, поверьте, вы не пожалеете! Михаил, спасибо вам за все
יגאל ממליץ - למיכאל לאחר הכרותי איתך מזה כארבעה חודשים יחד, וההמלצות שקיבלתי עליך, חשוב לי לומר לך שאתה אדם מיוחד, הגון סבלני ומאוד מיקצועי. אני אדם לא קל , כל זמן וכל שאלה תמיד נתת לי תשובה מיקצועית ומהירה, אף פעם לא משכת אותי לכיוון והשקעות אחרות, נתת לי מידע מלא ומקיף ואני זה שבחרתי על ההשקעה שמתאימה לי, ברצוני לומר לך תודה ענקית על היחס האישי, האמון, והחברות ביננו. בשימחה ימליץ עליך בפני חברים וקרובים לליווי השקעות נדלן בחו"ל ובמיוחד בגרוזייה. תודה לך יגאל.

Igal recommends - To Michael, after meeting you for about four months together, and the recommendations I received about you, it is important for me to tell you that you are a special person, decent, patient and very professional. I am not an easy person, all the time and every question you always gave me a professional and quick answer, you never pulled me in the direction and other investments, you gave me full and comprehensive information and I am the one who chose the investment that suits me, I want to say a huge thank you for personal, trust, Between us. Will happily recommend you to friends and relatives to accompany real estate investments abroad and especially in Georgia. Thank you Yigal


Игаль рекомендует - Михаилу, после четырехмесячного знакомства с вами и полученных о вас рекомендаций, мне важно сказать вам, что вы особенный человек, порядочный, терпеливый и очень профессиональный. Я непростой человек, на все время и на каждый вопрос вы всегда давали мне профессиональный и быстрый ответ, вы никогда не тянули меня в сторону и в другие инвестиции, вы давали мне полную и исчерпывающую информацию и именно я выбирал инвестиции которые меня устраивают, хочу сказать огромное спасибо за личное доверие между нами. С радостью рекомендую вас друзьям и родственникам для сопровождения инвестиций в недвижимость за рубежом и особенно в Грузии. Спасибо, Игаль
צביקה ממליץ - החלטתי להשקיע בבטומי. נסעתי ראיתי מספר פרויקטים ולמזלי הכרתי את מיכאל זלצר, מיכאל נפגש איתי בבטומי הסביר לי על כל תהליך הרכישה מא-ת והבנתי שהוא הבן אדם הנכון לעשות איתו עסקים. לאחר השיחה הבנתי שהחברות שבהן ביקרתי לא היו שקופים איתי הכל הפרטים ומייד פסלתי אותם. מיכאל הציע לי מספר פרויקטים בטוחים להשקעה ולאחר שבאמת התרשמתי מכל הפרטים והבנתי את העסקה שאני הולך לעשות רכשתי מספר דירות. תודה רבה מיכאל על הליווי והשקיפות שלך. אני ממליץ לכל אחד שחושב להשקיע קודם כל דברו עם מיכאל ורק לאחר מכן תעשו את ההחלטה.

Zvika recommends - I decided to invest in Batumi. I traveled and saw a number of projects and luckily I met Michael Zeltser, Michael met with me in Batumi explained the entire purchase process from A to Z and I realized that he is the right person to do business with. After the conversation I realized that the companies I visited were not transparent with me about all the details and I immediately rejected them. Michael offered me several safe investment projects and after I was really impressed with all the details and understood the deal I was going to make, I purchased several apartments. Thank you very much Michael for your guidance and transparency. I recommend to anyone who is thinking of investing first talk to Michael and only then make the decision


Цвика рекомендует - Я решил инвестировать в Батуми. Я путешествовал и видел множество проектов, и, к счастью, я встретил Михаила Зельцера, Михаил встретился со мной в Батуми, объяснил весь процесс покупки от А до Я, и я понял, что это тот человек, с которым можно вести бизнес. После разговора я понял, что компании, которые я посетил, не были откровенны со мной во всех деталях, и я сразу же отверг их. Михаил предложил мне несколько надежных инвестиционных проектов, и после того, как я был по-настоящему впечатлен всеми деталями и понял суть сделки, которую собираюсь заключить, я купил несколько квартир. Большое спасибо, Михаил, за ваше руководство и прозрачность. Я рекомендую всем, кто думает об инвестировании, сначала поговорить с Михаилом и только потом принимать решение
דינה ממליצה - אני ובן זוגי החלטנו לקנות דירה בבטומי. התחלנו את תהליך הקניה עם חברה בבטומי ולשמחתינו ולמזלינו הרב לפני שיצאה העיסקה לפועל - הכרנו את מיכאל זלצר. שמיד הסביר לנו מה קורה באמת בגיאורגיה. מיכאל דובר רוסית, עברית ואנגלית. שאלה שלוש השפות הכי חשובות לקנית דירה בבטומי. וכמובן - מיכאל גר בישראל. מאז שאנחנו עובדים עם מיכאל אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים הכי טובות שיש. אנחנו רגועים. מיכאל מסביר לנו בצורה ברורה מאד הכל. כל המסמכים תורגמו לאנגלית או לעברית, גם מבלי שביקשנו. כל שאלה או גחמה שלנו מיכאל ממלא מיד. יש לנו אמון מלא במיכאל וברור לנו שכל עיסקה שנרצה לעשות בבטומי תהיה בעזרתו ובעצתו. למעשה הפכנו לחברים של מיכאל. אני ממליצה לפנות אך ורק למיכאל זלצר - לכל מי שרוצה לקנות נכס בגאורגיה. הציון שלי בין 1 ל-10 מיכאל = 10

Dina recommends - My partner and I decided to buy an apartment in Batumi. We started the buying process with a company in Batumi and to our great joy and good fortune before the deal went through - we met Michael Zeltzer. Who immediately explained to us what was really going on in Georgia. Michael speaks Russian, Hebrew and English. These are the three most important languages ​​for buying an apartment in Batumi. And of course - Michael lives in Israel. Since we work with Michael we feel we are in the best hands there is. We are calm. Michael explains everything to us very clearly. All documents have been translated into English or Hebrew, even without our request. Any question or whim of ours Michael fills in immediately. We have full confidence in Michael and it is clear to us that any deal we want to make in Batumi will be with his help and advice. We actually became friends with Michael. I recommend contacting only Michael Zeltzer - for anyone who wants to buy a property in Georgia. My score is between 1 and 10 Michael = 10


Дина рекомендует - Мы с партнером решили купить квартиру в Батуми. Процесс покупки мы начали с компании в Батуми и к нашей огромной радости и удаче еще до того, как сделка состоялась - мы встретили Михаила Зельцера. Он сразу нам все объяснил, что на самом деле происходило в Грузии.Михаил говорит на русском, иврите и английском языке. Это три самых важных языка для покупки квартиры в Батуми. И конечно - Михаил живет в Израиле. Поскольку мы работаем с Михаилом, мы чувствуем себя в надежных руках. Мы спокойны. Михаил нам все очень понятно объясняет. Все документы переведены на английский или иврит даже без нашей просьбы. Любой наш вопрос или прихоть Михаил решает сразу. Мы полностью уверены в Михаиле и нам ясно, что любую сделку, которую мы захотим заключить в Батуми, мы будем совершать с его помощью и советами. Мы с Михаилом фактически подружились. Рекомендую обращаться только к Михаилу Зельцеру - всем, кто хочет купить недвижимость в Грузии. Моя оценка от 1 до 10, Михаил = 10
רפאל ממליץ - מיכאל היקר מצאתי חובה לרשום לך את הדברים הבאים: לפני כשבועיים מצאתי את שמך באנטרנט ומאז נפגשנו פעמיים. כבר בפגישתנו הראשונה נוצרה כימיה והבנתי שאתה מקצוען, נעים הלכות, תרבותי, ובן אדם המשדר חמימות רבה. הפגנת יושרה רבה, ובעיקר סביב העובדה שאמרת לי כי אתה לא נוהג להחתים לקוחות טרם נעשתה עיסקה, וכי אתה עובד  על סמך אמון בלבד, דבר שנדיר במחוזותינו. בנוסף, הדגשת בפניי שבמידה וארכוש נכס באמצעותך, רק אז אצטרך לשלם את המגיע לך, ובמידה ולא ארכוש , לא אצטרך לשלם מאומה. אמירה זו הגבירה מאוד את האמון כלפיך, אמירה שבעקבותיה החלטתי לטוס בקרוב לבתומי על מנת להתקדם ולשאוף לסיום עיסקה  על נכסים עליהם המלצת. האישיות המגוונת שלך והידע הרב שהפגנת היוו את הטריגר שלי להתקדם קדימה. אני חש שהרווחתי חבר חדש. ירבו כמותך בישראל. רפאל הלברטל, ראשון לציון.

Refael recommends - Dear Michael, I found it obligatory to write you the following: About two weeks ago I found your name on the Internet and since then we have met twice. Already at our first meeting, chemistry was created and I realized that you are a professional, pleasant, cultural, and a person who radiates great warmth. You showed a lot of integrity, and especially around the fact that you told me that you do not sign customers before a deal has been made, and that you work on the basis of trust only, which is rare in our districts. In addition, you emphasized to me that if I buy a property through you, only then will I have to pay what you deserve, and if I do not buy, I will not have to pay anything. This statement greatly increased the trust in you, a statement following which I decided to fly to Batumi soon in order to move forward and strive to conclude a deal on properties that you recommended. Your diverse personality and the vast knowledge you have demonstrated have been my trigger to move forward. I feel I have gained a new friend. There will be as many as you in Israel. Rafael Halbertl, Rishon Lezion


Рафаэль рекомендует - Дорогой Михаил, я счел обязательным написать вам следующее: Около двух недель назад я нашел ваше имя в интернете и с тех пор мы встречались дважды. Уже при первой нашей встрече возникло доверие и я понял, что вы профессионал, приятный, культурный  человек, излучающий большое тепло. Вы проявили большую честность, особенно в том, что вы сказали мне, что вы не подписываете клиентов до заключения сделки и работаете только на основе доверия, что редкость в нашей реальности. Кроме того, вы мне подчеркнули, что если я куплю недвижимость через вас, то только тогда мне придется заплатить то, что вы заслуживаете, а если не куплю, то не буду должен платить что-либо. Это заявление значительно повысило доверие к вам, заявление, после которого я решил в ближайшее время поехать в Батуми, чтобы двигаться дальше и стремиться заключить сделку по объектам недвижимости, которые вы порекомендовали мне. Ваша разносторонняя личность и обширные знания, и продемонстрированные результаты стали для меня стимулом двигаться вперед. Я чувствую, что приобрел нового друга. Рафаэль Хальбертль, Ришон ле-Цион
דביר ממליץ - מיכאל היקר, רציתי להודות לך באופן אישי על העזרה בתקופה האחרונה. לאחר שהתעוררו בי ספקות לגבי ההשקעה שלי (בפרויקט אחר) ולא מצאתי מענה מאף גורם שיסייע לי שמחתי שנגעתי אליך ועזרת לי בכל שאלה שהתעוררה על ידי בדיקות שעשית בשבילי בשטח. מודה לך מאוד וממליץ לכולם להיעזר בשירותיך. בברכה, דביר מור.

Dvir recommends - Dear Michael, I wanted to thank you personally for your help recently. After I had doubts about my investment (in another project) and I didn't find an answer from any person who would help me, I was glad that I contacted you and you helped me with every question that arose from the tests you did for me in the field. Thank you very much and recommend everyone to use your services. Best regards, Dvir Mor


Двир рекомендует - Дорогой Михаил, недавно я хотел лично поблагодарить вас за помощь. После того, как у меня возникли сомнения по поводу моих инвестиций (в другом проекте) и я не нашел ответа ни от одного человека, который мог бы мне помочь, я был рад, что обратился к вам, и вы помогли мне с каждым вопросом, возникшим в результате тестов, которые вы сделали для меня на объекте. Спасибо большое и всем рекомендую пользоваться вашими услугами. С уважением, Двир Мор
פבל ממליץ - היי מיכאל, תודה רבה על הליווי רכישת דירה בגוניו! ליווית אותי משלבים המוקדמים של הפרוייקט, בחירת הנכס המתאים,  בעזרה לשנות את הסעיפים הנדרשים בהסכם מול חברת הקבלן והערכת  כדאיות העסקה. היום אחרי שהשלמנו את התהליך הגיע הזמן להגיד תודה!

Pavel recommends - Hi Michael, Thank you very much for accompanying the purchase of an apartment in Gonio! You accompanied me from the early stages of the project, selecting the appropriate property, helping to change the required clauses in the agreement with the
contractor company and assessing the viability of the transaction. Today after we have completed the process it is time to say thank you!

Павел рекомендует - Привет, Михаил! Большое спасибо за сопровождение при покупке квартиры в Гонио! Вы сопровождали меня с первых этапов проекта, подбирая подходящее имущество, помогая изменить необходимые пункты в договоре с компанией-подрядчиком и оценивая целесообразность сделки. Сегодня, когда мы завершили процесс, пришло время сказать вам спасибо
דויד ממליץ - שמי דוד התעניינתי ברכישת נדלן בבטומי, גיאורגיה, ופניתי למשרד BatumiYad2 באשדוד, אני רוצה לציין, שקיבלתי יחס חם מאוד מימכאל, התרשמתי מאוד מידע המיקצועי שלו ברכישת נדל"ן בחו"ל ובפרט בבטומי גאורגיה, הוא בחור רציני ומיקצועי אני, ממליץ בחום, לחברים או למשפחה, לפנות אליו בנושא רכישת נדל"ן

David recommends - My name is David I was interested in buying real estate in Batumi, Georgia, and contacted the BatumiYad2 office in Ashdod, I want to point out, I received a very warm treatment from Michael, I was very impressed with his professional information in buying real estate abroad and especially in Batumi Georgia, he is a serious and professional guy. I, highly recommend, friends or family, to contact him regarding the purchase of real estate


Давид рекомендует - Меня зовут Давид. Я интересовался покупкой недвижимости в Батуми, и обратился в офис BatumiYad2 в Ашдоде, хочу отметить, что Михаил встретил меня очень тепло, я был очень впечатлен его работой, профессионализмом и полной информации при покупке недвижимости за границей и особенно в Батуми. Он серьезный и профессиональный парень. Я очень рекомендую друзьям и родственникам обращаться к нему по поводу покупки недвижимости
באסם ממליץ - שירות מצויין, תודה רבה לך

Basam recommends - "Excellent service, thank you very much"

Басам рекомендует: «Отличный сервис, большое спасибо»
שמוליק ממליץ - אלוף

Shmulik recommends - Champion

Шмулик рекомендует - Чемпион
מיה ממליצה - הסבר מקיף וממצה, סבלני ואדיב!

Miya recommends - Comprehensive and exhaustive explanation, patient and kind!

Мия рекомендует - Всестороннее и исчерпывающее объяснение, терпеливое и доброе!
יוסי ממליץ - קניית נכס בחו"ל הוא משהו שאתה משתהה מהחששות ותמיד אומר שאם היה מישהו שייתן לי את הביטחון הייתי מעז, אז במקרה הזה אני יכול להגיד בפה מלא שקיבלתי איש הגון שדואג קודם כל ללקוח, זמין בכל שעה, מקצועי שדואג עד שהפרטים הקטנים נסגרים והכי חשוב, אני הצלחתי לעשות משהו שחששתי ממנו המון זמן. שמח שעשיתי את הצעד ואני יודע שאתה שותף מלא להחלטה וגם את העסקה הבאה אני וגם חבריי נעשה רק עם הליווי שלך,  מיכאל תודה רבה, עוד ניפגש

Yossi recommends - Buying a property abroad is something you linger over and always say that if there was someone who would give me the confidence I would dare, so in this case I can say out loud that I got a decent man who takes care of the client first, available at any time, professional who takes care until the small details close and most importantly I've been able to do something I'm been afraid of for a long time, I'm glad I made the move and I know you're a full partner in the decision and also the next deal

Йосси рекомендует - покупка недвижимости за границей - это то, над чем вы задерживаетесь и всегда говорите, что если бы был кто-то, кто вселил бы в меня уверенность, я бы осмелился, поэтому в этом случае я могу сказать вслух, что у меня есть порядочный человек, который позаботится о клиент на первом месте, доступен в любое время, профессионал, который заботится до тех пор, пока мелкие детали не будут закрыты, и самое главное, я смог сделать то, чего давно боялся, я рад, что сделал этот шаг и я знайте, что вы являетесь полноправным партнером в принятии решения, а также в следующей сделке


אנג'ל ממליצה - אין לי מילים להודות לך על השירות של VIP. כי ככה אני מרגישה, שירות אדיב מקצועי אמינות ושקיפות. ובטוחה שבקנית נכס הבא רק אתה תעזור לי שוב!! כל מי שמכיר אותך ולכל מי שנתת עצה או שרות.. אי אפשר להתעלם מיושרה ,הכנות והאדיבות שלך.. מקצועי ברמות.. אני מאושרת שהכרתי אדם כמוך ורבים כמוני מעידים על כך.. בהצלחה יקירי ושנמשיך לעשות דילים מוצלחים.. אשריך!!

Angel recommends - I have no words to thank you for the service of V I P. because that's how I feel, courteous professional service and reliability and transparency. And I am sure that in buying the next property only you will help me again

Ангел рекомендует - у меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за сервис V I P. потому что именно так я себя чувствую, вежливое профессиональное обслуживание, надежность и прозрачность. И я уверен, что при покупке следующей недвижимости только вы мне снова поможете
שלומי ממליץ - שירות אדיב, מקצועי ומכל הלב, ללא שום אינטרס...כל פעם שהתקשרתי ליעוץ מיכאל היה שם בשבילי עם המון ידע וסבלנות.

Shlomi recommends - Courteous, professional and wholehearted service, without any interest ... Every time I called Michael for advice he was there for me with a lot of knowledge and patience

Шломи рекомендует - Вежливое, профессиональное и искреннее обслуживание, без какого-либо интереса... Каждый раз, когда я звонил Майклу за советом, он был рядом со мной, проявляя много знаний и терпения
מנחם ממליץ - מיכאל היקר, רוצה להודות על טיפול מסור ונאמן בגין קניית דירה בווינדהם רזידנס בגוניו-בטומי. לאחר בדיקה במספר חברות והצעה החלטנו לקנות וינדהם רזידנס בגלל שראינו עד כמה החברה רצינית בזירה עולמית. שוב תודה ובהצלחה.

Menahem recommends - Dear Michael, would like to thank you for your dedicated and loyal care for buying an apartment at Windham Residence in Gonio-Batumi. After checking out a number of companies and an offer we decided to buy Windham Residence because we saw how serious the company is in a global arena. Thanks again and good luck


Менахем рекомендует – Дорогой Михаил, хотел бы поблагодарить вас за самоотверженную и лояльную заботу в покупке квартиры в Wyndham Residence в Гонио-Батуми. Изучив ряд компаний и предложений, мы решили купить Wyndham Residence, потому что увидели, как компания серьезна и выходит на глобальную арену. Еще раз спасибо и удачи
אבי ממליץ - מיכאל בחור לבבי ישר אמין מאד ושולט היטב בכל נושא הנדל״ן הן בפאן החוזי ואו המשפטי ואו מצב הפרויקט בבטומי. כיף לעבוד עם אנשים כמו מיכאל.

Avi recommends - Michael is a very honest and trustworthy, honest guy who is well versed in all real estate issues, both in the contractual and legal or the state of the project in Batumi. Fun to work with people like Michael


Ави рекомендует - Михаил очень честный и заслуживающий доверия, честный парень, который хорошо разбирается во всех вопросах недвижимости, как с договором, так и в юридических аспектах и состоянии проекта в Батуми. Приятно работать с такими людьми, как Михаил
צביקה ממליץ - אני מרוצה מאד מהשרות שקבלתי ממך מיכאל חושבני שהצלתני מקניה לא נכונה בבטומי ואני שמח שהשגתי חבר חדש ושיניתי לטובה את אשר מקובל לחשוב שהכסף הוא הדחף היחיד.

Zvika recommends - I am very pleased with the service I received from you Michael
I think I was rescued from a wrong purchase in Batumi and I a glad that I got a new friend and changed my mind for the better which is
common to think that money is not the only impulse


Цвика рекомендует - я очень доволен услугой, которую я получил от вас, Михаил. Я думаю, что вы меня спасли от неправильной покупки в Батуми, и я рад, что у меня появился новый друг и я изменил свое мнение в лучшую сторону, о чем принято думать, что деньги – не единственный импульс
יניב ממליץ - מיכאל הגון אמין ומקצועי

Yaniv recommends - Michael is decent, reliable and professional

Янив рекомендует - Михаил порядочный, надежный и профессиональный

מליסה ממליצה - היה מקצועי נעים, הייתה קשוב וזמין מההתחלה וכנראה שגם לכל האורך עד לסוף

Melisa recommends - Was a pleasant professional, was attentive and available from the beginning and probably also throughout to the end

Мелиса рекомендует - Был приятным профессионалом, был внимателен и доступен с самого начала и, вероятно, до конца

מתן ממליץ - מיכאל נותן תחושת ביטחון שיש לנו גב מאחורינו להצלחה

Matan recommends - Michael gives a sense of security that we have our backs to success

Матан рекомендует - Михаил дает чувство уверенности в том, что мы готовы к успеху

יוחנן ממליץ - מספר 1 מקצועי, סובלני יודע תעבודה

Yohanan recommends - Number 1 Professional, tolerant know the work

Йоханан рекомендует - Профессионал номер 1, терпимый, знающий свое дело

אופיר ממליץ - מיכאל מקצועי, בעל ידע נרחב, נותן שירות מצוין, לא משאיר אף שאלה ללא תשובה, אין ספק שאני ואשתי מאוד מרוצים, המון תודה לך, אופיר.

Ofir recommends - Michael is professional, with extensive knowledge, gives excellent service, leaves no question unanswered, there is no doubt that my wife and I are very satisfied, thank you very much, Ofir

Офир рекомендует - Михаил профессионал, с обширными знаниями, дает отличный сервис, не оставляет ни одного вопроса без ответа, нет сомнений, что мы с женой очень довольны, большое спасибо, Офир
עדנה ממליצה - הכרתי את מיכאל כשהתעניינתי בדירה בבטומי. מייד התרשמתי מהאמינות והסבלנות שהסביר לי על הפרוייקטים ואיזה פרוייקט יתאים לצרכי האישיים. התקשרתי המון פעמים ותמיד ענה לי בכיף ליווה אותי לאורך כל הדרך ביושר אמינות ויעילות . עדנה רומם

Edna recommends - I met Michael when I was interested in an apartment in Batumi. I was immediately impressed by the credibility and patience he explained to me about the projects and which project would suit my personal needs. I called a lot of times and always answered me with fun and accompanied me all the way honestly and reliably and efficiently. Edna Romem


Эдна рекомендует - с Михаилом я познакомилась, когда интересовалась квартирой в Батуми. Я была сразу же впечатлена доверием и терпением, он объяснил мне о проектах и о том, какой проект будет соответствовать моим личным потребностям. Я звонила много раз и он всегда отвечал мне весело и сопровождал меня во время всего процесса честно, надежно и качественно. Эдна Ром
קובי ממליץ - קניית נכס בארץ היא משימה לא פשוטה ואף מורכבת לפעמים , קניית נכס בחו״ל מורכבת שבעתיים, ואין סיכוי לצלוח את המשימה ללא ליווי אישי מרגע ההחלטה להשקיע בחול ועד לרגע הקנייה וקבלתה בפועל. החששות נעלמו ברגע שהתחלתי לעבוד עם מיכאל- פגשתי באדם מקצועי , אדיב, סבלני והכי חשוב פועל בשיקפות ללא משוא פנים. מיכאל ליווה אותי דרך כל נקודות ההחלטה והכי חשוב - קבלת ההחלטה הנכונה!!!  מיכאל - המון תודה על העזרה לאורך הדרך ומי ייתן ודרכינו ייפגשו שוב בקניית הנכס הבא!

Kobi recommends - Buying a property in Israel is not an easy and even complex task at times, buying a property abroad is twice as complex, and there is no chance of succeeding in the task without personal guidance from the moment you decide to invest in the sand until the moment of actual purchase and acceptance. The fears disappeared as soon as I started working with Michael - I met a professional, kind, patient person and most importantly acting with impartial transparency. Michael accompanied me through all the decision points and most importantly - making the right decision !!! Michael - thank you so much for the help along the way and who will give and our ways will meet again in buying the next property


Коби рекомендует - Покупка недвижимости в Израиле - непростая и порой даже сложная задача, покупка недвижимости за границей в два раза сложнее, и нет никаких шансов добиться успеха в этой задаче без личного руководства с момента, когда вы решите инвестировать в катлаван до момента фактической покупки и сдачи объекта. Страхи исчезли, как только я начал работать с Михаилом - я встретил профессионального, доброго, терпеливого человека и, самое главное, действующего беспристрастно и прозрачно. Михаил сопровождал меня на всех этапах принятия решений и и это помогло мне принять правильное решение!!! Михаил - огромное вам спасибо за помощь на этом пути и уверен что наши пути снова сойдутся при покупке следующей недвижимости
מייק ממליץ - מיכאל אתה מאוד סבלני, בעל ידע עצום על השקעה בגיאורגיה. מייצג את מיטב הפרויקטים , והמחירים הם משתלמים מאוד. תודה מוטי רוזנקרנץ.

Mike recommends - Michael you are very patient, with a huge knowledge of investing in Georgia. Represents the best projects, and the prices are very affordable. Thanks Moti Rosenkranz

Майк рекомендует - Михаил, вы очень терпеливы и обладаете огромными познаниями в области инвестирования в Грузию. Представлены лучшие проекты, а цены очень доступные. Спасибо Моти Розенкранц
גידי ממליץ - מיכאל זלצר ליווה אותי מהרגע הראשון בו החלטתי להשקיע בבאטומי. היה איתי בכל שלב מרגע קביעת הפגישה במקום, דרך חתימת החוזה ודרך שלבים שונים בבניה עצמה. התחלנו מקניה על הנייר והיום הפרויקט בקומה 15 ועומדים בזמנים למרות הקורונה. מיכאל היה איכפתי, מגיב במהירות ואמין. תודה רבה מיכאל.
גידי.

Gidi recommends - Michael Zeltser accompanied me from the first moment I decided to invest in Batumi. Was with me at every stage from the moment the meeting was scheduled at the place, through the signing of the contract and through various stages in the construction itself. We started from buying on paper and today the project is on the 15th floor and standing on time despite the corona. Michael was caring, responsive and reliable. Thank you very much Michael.
Gidi


Гиди рекомендует – Михаил Зельцер сопровождал меня с первого момента, когда я решил инвестировать в Батуми. Был со мной на каждом этапе от момента встречи на месте, до подписания договора и на различных этапах самого строительства. Мы начали с покупки на бумаге, и сегодня проект находится на 15 этаже и все строится вовремя, несмотря на пандемию. Михаил был заботливым, отзывчивым и надежным. Большое спасибо тебе. Гиди

עמיתות ממליצים | Коллеги рекомендуют | Colleagues recommend

Георгий рекомендует - Работать с Майклом очень приятно благодаря его профессионализму и навыкам. В период совместной работы он проявил себя энергично и целеустремленно. Я могу отметить его самую важную особенность, несмотря ни на что, он всегда говорит правду, поэтому наши клиенты постоянно остаются довольными. Нам приятно иметь деловые отношения с такими партнерами. С уважением, Коммерческий Директор «Next Group» Георгий Жгенти

גאורגי ממליץ - העבודה עם מיכאל נעימה מאוד בשל המקצועיות והכישורים שלו. במהלך שיתוף הפעולה הוא הראה את עצמו אנרגטי ותכליתי. אני יכול לציין את התכונה החשובה ביותר שלו, לא משנה מה, הוא תמיד מדבר אמת, כך שהלקוחות שלנו כל הזמן מרוצים לקיים קשרים עסקיים עם שותפים כאלה. בברכה, מנהל מסחרי של "Next Group" ג'ורג'י ז'גנטי.

Georgy recommends - Working with Michael is a pleasure thanks to his professionalism and skills. During the period of joint work, he showed himself to be energetic and purposeful. I can point out his most important feature, no matter what, he always tells the truth, so our clients are constantly satisfied. We are pleased to have business relations with such partners. Sincerely, Commercial Director of Next Group Georgiy Zhgenti
Гурам рекомендует - Я очень рад работать с Майклом, потому что он всегда наблюдательный , дружелюбный,всегда на связе и готов помочь в любое время

גורם ממליץ - אני מאוד שמח לעבוד עם מייקל, כי הוא תמיד שומר מצוות, ידידותי, תמיד בקשר ומוכן לעזור בכל עת.

Guram recommends - I am very happy to work with Michael because he is always observant, friendly, always in touch and ready to help at any time
Sorena recommends - It is very nice working with" Michael, because it is very easy and interesting communicate with him;  He is online all the time, we are discussing all issues together and trying to find good offer for our costumer as well; Plus what is very important in our business, he knows market of real estate, and that criterium means, that he can give you good consultation or "advice as well

שורנה ממליצה - זה מאוד נחמד לעבוד עם מייקל, כי זה מאוד קל ומעניין לתקשר איתו; הוא מחובר כל הזמן, אנו דנים בכל הנושאים יחד ומנסים למצוא הצעה טובה גם עבור הלקוח שלנו; בנוסף למה שחשוב מאוד בעסק שלנו, הוא מכיר את שוק הנדל"ן, וקריטריון זה אומר שהוא יכול לתת לך ייעוץ או ייעוץ טוב גם כן

Сорена рекомендует - Очень приятно работать с Михаилом, потому что с ним очень легко и интересно общаться; Он постоянно онлайн, мы вместе обсуждаем все вопросы, а также пытаемся найти хорошее предложение для нашего клиента; Плюс что очень важен в нашем бизнесе, он знает рынок недвижимости, и этот критерий означает, что он может дать вам хорошую консультацию или совет
Теа рекомендует - Мы очень довольны работать с Майклом потому что можем доверять эму полностью

טאה ממליצה - אנו שמחים מאוד לעבוד עם מייקל מכיוון שאנו יכולים לסמוך עליו לחלוטין

Thea recommends - We are very pleased to work with Michael because we can trust him completely
Lasha recommends - I am glad to work with you, because you are honest with clients, and it is very easy to communicate with you. You always follow to the lawyer and take into consideration his opinions

לאשה ממליץ - אני שמח לעבוד איתך, כי אתה כנה עם לקוחות, וקל מאוד לתקשר איתך. אתה תמיד עוקב אחר עורך הדין ומתחשב בחוות דעתו.

Лаша рекомендует - я рад с вами работать, потому что вы честны с клиентами, и с вами очень легко общаться. Вы всегда идете к юристу и учитываете его мнение
Nino recommends - I am happy to co-operate with Michael for over 3 years. Would say that he is very professional and intuitive in his sphere. he is focused to the details and needs of his customers

נינו ממליצה - אני שמחה לשתף פעולה עם מייקל מעל 3 שנים. הייתי אומרת שהוא מאוד מקצועי ואינטואיטיבי בתחום שלו. הוא ממוקד לפרטיהם וצרכיהם של לקוחותיו.

Нино рекомендует - рада сотрудничать с Михаилом уже более 3 лет. Могу сказать, что он очень профессионален и интуитивен в своей сфере. он ориентирован на детали и потребности своих клиентов
Мария рекомендует - Михаил всесторонний человек, с которым комфортно и общаться и сотрудничать. У него очень высоко развиты такие навыки, как пунктуальность - никогда и ничего не забывает, педантичность - все всегда делает в озвученные сроки и оперативность - на связи 24/7. Кроме того, он очень внимательный - никогда не упускает даже малейшие детали. При этом довольно легкий человек с позитивным настроем

מריה ממליצה - מיכאל הוא אדם שאיתו נוח לתקשר ולשתף פעולה. יש לו כישורים מאוד מפותחים כמו דייקנות - הוא אף פעם לא שוכח כלום, פדנטיות - הוא תמיד עושה הכל בתוך המועדים והיעילות המוצהרים - הוא בקשר הוא מאוד קשוב - הוא אף פעם לא מפספס אפילו את הפרטים הקטנים ביותר. הוא גם אדם די קליל עם גישה חיובית.

Maria recommends - Mikhail is a well-rounded person with whom it is comfortable to communicate and collaborate. He has very highly developed skills such as punctuality - he never forgets anything, pedantry - he always does everything within the stated deadlines and efficiency - he is in touch 24/7. In addition, he is very attentive - he never misses even the smallest details. At the same time, he is a rather easy-going person with a positive attitude
David recommends - I am very happy to work with Mikhail, because he is very high professional, good faith, king, trastfull and experienced person; you can always rely on him and trust what he is saying and doing, it is very comfortable to work with him, because of the good character, communication and cooperation skills

דויד ממליץ - אני מאוד שמח לעבוד עם מיכאיל, כי הוא איש מקצוע גבוה מאוד, תום לב, מלך, אדם אמין ומנוסה; אתה תמיד יכול לסמוך עליו ולבטוח במה שהוא אומר ועושה, זה מאוד נוח לעבוד איתו. בגלל האופי הטוב, יכולות התקשורת ושיתוף הפעולה

Дэвид рекомендует - я очень рад работать с Михаилом, потому что он очень высокий профессионал, добросовестный, порядочный, честный и опытный человек; на него всегда можно положиться и доверять тому, что он говорит и делает, с ним очень комфортно работать, благодаря хорошему характеру, навыкам общения и сотрудничества
חגית ממליצה - את מיכאל אני מכירה מספר חודשים. כבעלת קבוצה ענקית של בטומי, היה חשוב לי שמי שמפרסם בקבוצות שלי יהיה אדם אמין ! עם שירות נפלאה!. לאחר בדיקה מעמיקה הפכנו לחברים לדרך , מיכאל ידע לכוון כל אדם בדיוק לאן שהוא צריך ,מסתבר שלא רק בקנית נכס בבטומי.

Hagit recommends - I have known Michael for several months. As the owner of a huge group of Batumi, it was important to me that whoever advertises in my groups be a reliable person! With wonderful service !. After a thorough examination we became friends on the road, Michael knew how to direct each person exactly where he needed to, it turns out that not only in buying a property in Batumi.

Хагит рекомендует – я знаю Майкла уже несколько месяцев. Мне, как владельцу огромной группы Батуми, было важно, чтобы тот, кто размещает рекламу в моих группах, был надежным человеком! С прекрасным сервисом!. После тщательного осмотра мы подружились в дороге, Михаил умел направить каждого человека именно туда, куда ему нужно, оказывается, не только при покупке недвижимости в Батуми
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק